”My favourite thing in my wardrobe is my jewelry.” -Kate Reardon

„Lucrurile mele preferate din garderoba sunt bijuteriile.” -Kate Reardon

play button

[ezcol_1half]

Română 

Am avut întotdeauna afinitate pentru bijuterii… Dar nu le-am pus niciodată pe primul loc în garderobă până într-o zi…

Eram în Grecia și m-am gândit să-mi cumpăr un suvenir, ceva ce să-mi amintească de locul în care m-am simțit atât de bine. La un moment dat, trecând pe lângă magazine, mi-am dat seama că privirea îmi era furată numai de vitrinele cu bijuterii. Așadar, asta doream: o bijuterie pe care să o pot purta oricând și să-mi amintească de insula frumoasă… De obicei de suveniruri am mare grijă, dar de bijuterii am și mai mare.

Îmi doresc să văd New York-ul, îmi doresc să locuiesc acolo pentru o perioadă, însă în același timp nicăieri nu-i ca acasă. Cum aș putea eu să am un suvenir din New York, o bijuterie frumoasă care să-mi întregească colecția, dacă cel mai probabil, nu voi merge în America prea curând..? A rămas o întrebare fără răspuns, un gând fără ecou, căci eu răspunsul nu l-am găsit.

În schimb, navigând pe Instagram, uitându-mă prin fereastra lumii, am găsit brandul de bijuterii Passiana, am găsit ceva care m-a ținut lipită de profilul lor până la ultima imagine: Am găsit stil și pasiune.

Am auzit de multe ori vorbindu-se despre bijuteriile statement, însă tot ce văzusem eu în realitate erau niște… nu știu, simple bucăți de plastic prost lucrate. Apoi, după ce am intrat pe site-ul celor de la Passiana, am înțeles de ce n-am avut niciodată coliere over-sized în garderobă: Pentru că până în acel moment nu am găsit nimic care să mă reprezinte în totalitate, pentru că statement înseamnă cu totul altceva, înseamnă o declarație de încredere făcută lumii, înseamnă să poți ieși în evidență printr-un mod cât se poate de sofisticat.

Brandul Passiana își dorește ca bijuteriile care ajung să fie purtate de clientele sale să inspire încredere și să perfecteze caracterul care există deja. Mi s-a întâmplat de multe ori să vreau să port un lucru doar pentru că era diferit, dar simțeam că aș ieși prea tare în evidență sau m-ar face să mă simt… complexată. De această dată însă colierul nu adaugă sentimente pe care nu le pot purta, ci șlefuiește ceea ce deja inspir lumii.

În urmă cu câteva zile, când la ușă a bătut curierul, am făcut cunoștință cu două coliere Passiana. 

Primul, un colier cu 16 panseluțe aurite, iar al doilea, un colier placat cu aur și format din 46 de cristale negre. M-am îndrăgostit! Tocmai primisem un colier statement care îmi putea prezenta gusturile în materie de modă fără să mă facă să simt jenată și cel mai frumos „buchet de panseluțe”. Tocmai la fix, aș spune, căci în 11 mă îndrept către Riva del Garda și știm cu toții, încrederea în sine trebuie să fie la cote maxime în special atunci când suntem departe de casă.

Îmi place strălucirea bijuteriilor, mai ales când știu că acestea sunt creeate din materiale ecologice, reciclate și netoxice. De altfel, piesele nu conțin nichel.

Rar, foarte rar mai avem plăcerea de a întâlni companii care, pe lângă activitatea de producție, să fie înzestrate cu etică și care să susțină drepturile omului și dreptul mediului. Și vă spun acest lucru cu mână pe inimă, chiar de aici, din mediul afacerilor: Acestea sunt companiile cărora le aparține viitorul, iar Passiana este una dintre ele, adăugând câte puțin „viitor” în fiecare bijuterie pe care o produce.

Viitorul nu înseamnă tehnologia dusă la extrem, ci consider eu, reîntoarcerea la origini cu o mentalitate evoluată și un nivel de conștientizare ridicat. Viitorul este sofisticat pentru că este în primul rând simplu, iar noi, femeile, trebuie să învățăm să privim spre el și să-l prevestim trăindu-l. N-ar exista viitor dacă prezentul n-ar fi trăit cu pasiune, cu pasiune în dragoste, în creație și în vis. Iar eu, eu am ales să port o fărâmă de pasiune în jurul gâtului, să-mi amintească de viitor și de New York…

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

English

I’ve always had an affinity for jewelry… But I never considered them first when talking about my wardrobe. Until one day…

I was in Greece that day and I thought about buying me a souvenir, something to remind me the place where I felt so good. I realized that I was looking only at the showcases that jewelery stores had. So I realized what I actually wanted: a jewel that I was going to use anytime I wanted and at the same time, to remind me of the beautiful island I’ve visited… I’ve always took care about souvenirs, but I was more careful with my jewelries.

I want to see New York, I want to live there for a while, but at the same time, I am aware that there’s no place like home. How will I have a souvenir from New York, a beautiful jewel that completes my collection, if most likely, I will not go to America too soon.. This remained an unanswered question, a thought without echo, for I couldn’t find an answer at that time.

Instead, while I was navigating on Instagram, looking through the window of the world as I name it, I found the jewelry brand Passiana, I found something that kept me glued to their profile until I scrolled down to their last image. I have found style and passion in a New York brand.

I often heared people talking about statement jewelry, but all the things I saw were really like… I do not know, simple pieces of plastic poorly crafted. Then, after I went to Passiana’s website, I understood why I’ve never had over-sized necklaces in my wardrobe: Because so far, I found nothing to represent me fully, because statement means something else, it means a declaration of self-confidence made to the world, it means being able to stand out in a sophisticated manner.

The Passiana brand wants their jewels to end up being worn by his clients to inspire confidence and improve their character that already exists. Passiana wish to complement, not to overpower. It happened many times to me to want to wear something just because it was different, but I always felt that wearing that thing would make me feel… bad. But this time the nacklaces does not add feelings that the woman can’t wear, but polishes the values which the woman already has.

A few days ago, the mail man knocked at the door and so I “met” two wonderful necklaces from Passiana.

First, a necklace with 16 gold pansies, and the second, a gold plated necklace that consists of 46 black crystals. I fell in love! I just received a statement necklace that can present my tastes in fashion without making me feel embarrassed, and also the most beautiful “bouquet of pansies.” Just in time, I would say, because in 11st I’m heading to Riva del Garda and we all know that confidence should be at its peak especially when we are away from home.

I like the glowing jewelry, especially when I know that they are created from organic materials, recycled and non-toxic ones. Moreover, the pieces do not contain nickel.

Rarely, very rarely we still have the pleasure to meet companies that, in addition to their production activity, are interested in ethics and support human rights and the environment. And I say this honestly: These are the companies whom the future belongs, and Passiana is one of them, adding a little “future” in every jewel it produces.

The future doesn’t mean technology taken to extremes… I think it consists in a return to origins with an evolved mental state and a high level of awareness. The future is sophisticated because it is simple, and we, the women, must learn to look for it and foretold it by living it. There would be no future if the present would not be lived passionately, passionately in love, in creation and in our dreams. And I, I chose to wear a bit of passion around my neck, to remind me of the future and my possible New York…

[/ezcol_1half_end]

pic1063-1pic1264-1

*Follow Passiana on Instagram, they post cool things: 

IMG_3493

IMG_3501

IMG_3524

IMG_3531

IMG_3539

IMG_3576

IMG_3579

IMG_3577

 

Yours PASSIonate,

semn black sign roxi rose