The na-kd truth about shopping online in EU

[ezcol_1half]

Română

Astăzi discutăm adevărul gol-goluț (naked truth) despre cumpărăturile comunitare. Astăzi vă povestesc de ce cumpăr și de ce nu cumpăr din Europa, care sunt cele mai importante aspecte după care mă ghidez când aleg un magazin online și ce iubesc eu cel mai mult când vine vorba de cumpărături.

Din 2007 România este parte a Uniunii Europene, adică de 10 ani jumătate. Prin această aderare, România a schimbat cu timpul „regulile” după care funcționează comerțul online, prin diverse norme și legi. Și le-a schimbat în bine. Știți de exemplu că avem drept de retur a produselor comercializate online, fără a fi obligați să expunem un motiv anume, în 10 zile de la primirea coletului, nu? Ei bine și aceasta este o urmare a aderării la comunitate. Tot datorită acestui fapt, putem astăzi să cumpărăm online din alte țări mult mai facil decât ne-am putut imagina în trecut. Și totuși, având în vedere că încă vorbim despre țări suverane și independente etc., nu putem pune un „=” absolut între cumpărăturile naționale și comunitare.

Dacă oferirea transportului gratuit indiferent de valoarea comenzii sau peste o anumită sumă cheltuită, în România este un standard al concurenței deja, în comerțul online intracomunitar este abia un concept în formare. Dacă un magazin online dorește să se extindă cu succes pe piața UE, trebuie să considere oferirea unei astfel de variante de transport clienților săi europeni. Cel puțin pentru mine.

În momentul în care ajung pe un website european, prima dată merg în josul paginii și citesc condițiile lor de transport. Dacă nu oferă transport gratuit, am ieșit. Punct. Aceasta este concurența și cum eu decid unde se duc banii mei, se vor duce către cei care sunt dispuși să-și minimizeze puțin profitul pentru a-mi oferi mie un confort în plus. Cel puțin psihologic, căci multe magazine au prețul transportului inclus într-un fel sau altul în prețul final de vânzare al produsului. Și dacă vorbim despre retur, atunci este obligatoriu ca magazinul să ofere o variantă aproape gratuită pentru efectuarea acestuia, altfel abandonez ideea de a finaliza o comandă pe website.

În al doilea rând, dacă național vorba mai circulă printre oameni despre statutul sau prestanța magazinelor, comunitar avem o nevoie absolută de a afla de la alte persoane din mediul online păreri despre magazinul respectiv. Vreau să spun că atunci când găsesc un magazin online care mă atrage, îl caut pe Instagram și merg la secțiunea „tagged” pentru a vedea fotografii ale produselor lor în realitate. Dacă magazinul nu îndeplinește această a doua condiție a mea, din nou, abandonez ideea de a cumpăra de acolo.

A treia condiție este existența în permanență a variantelor de a mai scădea puțin din prețul final al cumpărăturilor. Aici mă refer la cupoane de reduceri sau discount-uri mari, dese, sau chiar permanente. Asta este legea junglei în online: Dacă eu petrec mai mult timp pe website-ul lor sau în Google căutând un voucher de reducere sau un cod de cupon, atunci eu față de clientul obișnuit „merit” un preț mai bun. Asta-basta.

Așadar, dacă după stabilirea coșului meu de cumpărături nu am transport gratuit rapid, cel puțin o variantă decentă de retur,  certitudinea că produsele sunt de calitate și un procent de minimum 10% extra discount, abandonez și nu mă mai întorc niciodată

*condițiile mele personale de mai sus sunt cumulative, nu alternative.

Am ajuns așadar la partea în care vreau să vă dau un exemplu care întrunește cumulativ condițiile mele personale pentru o experiență de shopping extra confortabilă: NA-KD Fashion.

NA-KD este brandul și magazinul online suedez europenizat care m-a câștigat drept client permanent îndeplinind următoarele:

  1. Oferă transport gratuit prin DHL (DHL! unul dintre cele mai serioase servicii de curierat, nu poștă chinezească sau alte prostii) în 3-5 zile la cea mai apropiat oficiu poștal și oferă varianta de transport express în 1-2 zile acasă în schimbul sumei de 7,71 de Euro, tot prin DHL.
  2. Retur gratuit.
  3. Un profil de Instagram cu peste 1,1 MILIOANE de followers și fotografii reale zilnice cu produsele lor.
  4. Informații foarte foarte detaliate despre produsele lor.
  5. Discount-uri enorme și permanente, dacă știi unde să le găsești.

Punctul 5 sare în ochi de la o poștă, știu. Pe blog-ul meu veți găsi foarte des informații despre dicounturile actuale ale diverselor magazine, iar NA-KD nu face excepție. În primul rând, există un discount permanent de 12% dacă ești student. În al doilea rând, colaborările lor cu diverși bloggeri aduc fiecare câte un voucher de reducere, de obicei de minim 20% (1/5 din prețul final!). Mie mi-au creat un voucher de reducere de 30% (aproape o treime din preț) pe care am voie să îl dau și cititorilor mei, anume roxirose30. Dacă veți folosi acest voucher, peste reducerile actuale de pe website, veți mai economisi încă ≃1/3 din prețul comenzii. Sper să vă ajute, mai ales în combinație cu transportul și returul gratuite.

Am de la ei 5 produse: 3 topuri, o pereche de jeanși negrii și un pardesiu, produse de o calitate excepțională. Nu știu câte magazine mai produc (da, produc, căci este marfa lor proprie) astfel de pulovere din lână și mohair și pardesie din lână de calitate și saten adevărat… dar ei sigur o fac. După ce am călcat hainele când au ajuns la mine, m-am îndrăgostit de calitatea lor, care se observă de la o poștă! Sau chiar mai mult…

Vreau să vă mai dau un sfat dacă pentru atunci când veți cumpăra de la ei: Cumpărați totuși cu o mărime mai mică top-urile și cu o mărime mai mare bottom-urile, pentru a vă veni ca turnate.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

English

Today we discuss the naked truth about EU community shopping. Today I’ll tell you why I buy and why I do not buy from Europe, which are the most important things I look at when I choose an online store and what is that I love the most when it comes to shopping.

Since 2007, Romania is part of the European Union, that is 10 years. Through this accession, Romania has changed over time the “rules” on which online commerce operates, through various rules and laws. And changed them for the better. Do you know, for example, that we have the right to return products marketed online without being obliged to give a specific reason within 10 days of receiving the package, right? Well, this is also a consequence of joining the EU community. Thanks to this fact, we can now buy online from other countries much easier than we could have imagined in the past. And yet, since we are still talking about sovereign and independent countries, etc., we can not put an absolute “=” between national and community shopping.

If offering free shipping irrespective of the price of the order or over a certain amount spent, is already a standard of competition in Romania, intra-community online trade has this just as a concept for now. If an online store wants to be successful on the EU market, it must consider offering such a service to its European customers. At least for me.

When I get on an European website, I first scroll down on the page and read their shipping conditions. If it does not provide free shipping, I’m out. End of story. This is competition, and as I decide where my money is going, it goes to those who are willing to minimize their profits to give me extra comfort. At least psychologically, as many stores have the price of shipping included in one way or another in the final sale price of the product. And if we talk about returning, then it is imperative that the store has to offer a nearly free version of it, otherwise I abandon the idea of ​​finalizing an order on that website.

Secondly, if nationally it’s easier to find out more about the status of an online store, outside of our country we have an absolute need to know more, from other online people, about European stores. I mean when I find an online store that attracts me, I’m looking for it on Instagram and go to the “tagged” section to see photos of their products in reality, worn by other people. If the store does not meet this second condition, I abandon the idea of ​​buying from there again.

The third condition is the continued existence of variants to lower the final purchase price. Here I refer to discount coupons or big discounts, often, or even permanent ones. This is the law of the jungle in online: If I spend more time on their website or on Google searching for a discount voucher or coupon code, then I, compared the usual customer, “deserve” a better price. That’s it.

So if after finishing my shopping cart, I don’t have quick free shipping, at least a decent way of return, the certainty that the products are quality ones and a minimum 10% extra discount, I abandon thew order and never come back.

* My personal conditions above are cumulative, not alternative.

So we have come to the part where I want to give you an example that collectively meets my personal circumstances for an extra comfortable shopping experience: NA-KD Fashion.

NA-KD is the Swedish brand and also an online fashion store, that Europeanized themselves and won me as a permanent customer by doing the following:

  1. It offers free DHL shipping (one of the most serious courier services, not Chinese mail or other nonsense) in 3-5 days to the nearest post office and offers express delivery within 1-2 days at home for the sum of of 7.71 euros, also via DHL.
  2. Free Return.
  3. An Instagram profile with over 1.1 MILLION followers and real daily photos of their products.
  4. Very detailed information about their products.
  5. Enormous and permanent discounts if you know where to find them.

Point 5 is interesting, I know. On my blog you will often find information about the current discounts of various stores, and NA-KD is no exception. First, there is a permanent 12% discount if you are a student. Secondly, their collaborations with various bloggers are creating in the online discount vouchers, usually of at least 20% off (1/5 of the final price!). They have created for me a 30% off discount code (almost a third of the price) that I can share with my readers, which is roxirose30. If you use this voucher, over the current discounts on the website, you will also save ≃1/3 of the order price. I hope this will help you, especially in combination with the free shipping and return.

From them. I have 5 products: 3 tops, a pair of black jeans and a coat, made of exceptional quality. I do not know how many shops are still producing (yes, producing, because it’s their own goods) such wool and mohair sweaters and true-quality wool and genuine satin coats… but they certainly do. After I ironed my clothes when they came to me, I fell in love with their quality, which can be noticed from a mile! Or even more…

I want to give you some extra advice for when you’ll buy from them: Buy, however, a smaller size for tops and a larger size for the bottoms, to have your clothes perfect.

[/ezcol_1half_end]

Use this code for 30% off!

roxirose30

Sale picks:


 

Ballon Sleeve Blouse

Pink Coat

Slit Frill Sweather

Highwaist Skinny Jeans

Flounce Sleeve Knitted Sweather

 

See you on Instagram @roxi.rose

Love,